Zonder vrijheid geen liefde en zonder liefde geen vrijheid

Het gezonde midden tussen betrokkenheid en afstand houden

Nu met de coronacrisis houden we voor de veiligheid anderhalve meter afstand ten opzichte van anderen. We tonen met het kiezen van de juiste...

26 november 2009

De waarheid buiten woord en beeld

“Het is buitengewoon angstaanjagend om in een maatschappij te leven waarin waarheid niet meer bestaat”, aldus filmmaker Erik Gandini op Videocracy van de IDFA.
Videocracy gaat over de Italiaanse maatschappij waarvan de cultuur vorm gegeven is door Berlusconi. Sleutelwoorden zijn egocentrisme en plat hedonisme. Ook de website Youtube waar gebruikers videofilmpjes uploaden en bekijken en bepalen wat populair is, wordt als een voorbeeld van videocracy genoemd.
Voor de komst van de beeldcultuur was er al twee eeuwen sprake van de woordcultuur (logocratie).
We zijn er aan gewend om kritisch te luisteren naar andermans woorden en we weten dat beelden gemanipuleerd kunnen worden. We worden als individuen steeds meer teruggeworpen op ons zelf om zelf te bepalen wat waar is en wat niet. We worden geacht zelf na te denken, maar hebben niet altijd de tijd of het zelfvertrouwen om alles goed uit te zoeken. Het gevolg is volgzaamheid naar charismatische leiders, onverschilligheid, achterdocht, kopieergedrag en minder verantwoordelijkheid nemen voor integer zijn en soms agressie. Hoe je overkomt is belangrijker dan wat je overbrengt. Photoshoppen maakt fotomodellen nog perfecter dan ze al zijn.

"Leugentjes voor bestwil" zijn eerder regel dan uitzondering. "Beter de halve waarheid verteld dan de genuanceerde hele waarheid", want "wat niet weet wat niet deert" en "als je ze niet kunnen overtuigen, kun je ze beter verwarren".

We willen zelf de waarheid van wat tot ons komt bepalen, maar we hebben er geen idee van of de toestroom in de media onafhankelijk is en ongemanipuleerd.
De waarheid ligt in het midden, maar dat betekent eerder dat het een evenwicht is tussen de krachten die aan haar trekken dan dat het de oorspronkelijke vindplaats is.
Hoe meer informatie tot ons komt, des te meer zijn we geneigd om de conclusie te trekken dat de waarheid niet bestaat. Geschiedvervalsing is zo oud als de wereld. Het maken van canons helpt niet echt om de laatste vormen van zuivere kennis te bewaken.
We gaan dus steeds meer dat geloven wat goed voelt, maar aan de stoelpoten van autoriteiten wordt voortdurend gezaagd. Dat laat onverlet dat we bereid zijn om kortstondig achter iemand of een hype aan te lopen, maar dat net zo lang als we er heil en toegevoegde waarde en eigenbelang inzien.
Eerlijkheid duurt het langst en dat begint steeds meer te betekenen dat iemand die eerlijk is later welvaart zal genieten dan iemand die het niet zo nauw met ethiek neemt.
Het leidt tot een versneld losmaken van structuren, maar ook tot zelfontwikkeling. Is deze ontwikkeling negatief? Dat is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het lijkt een beetje op een processie van Echternach: “drie stappen vooruit en twee stappen achteruit”. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) meent dat de "tijdgeest tegen positief nieuws is". De beleving van ons geluk is relatief: hoe slechter het economisch gaat met anderen, hoe gelukkiger we ons voelen. Het is het geluk van ontbreken van pech.
Het leidt tot een schifting tussen hen die flexibel zijn en discipline bezitten om mee te gaan met de veranderende eisen en hen die niet weten te timen en te kiezen wat ze wel en niet aanhalen.
Voor wie zoekende is, is er Internet. Het is de plaats waar de twijfel wordt gezaaid en waar snel achtergrondinformatie valt te halen.
Voor wie de antwoorden zoekt in de spiritualiteit bij goeroes, die vrijblijvend hun boodschap delen, is er goed nieuws. Je hoeft slechts open te staan voor wat er in jouw bewustzijn komt tussen jouw gedachten en gevoelens in. Je hoeft slechts observator te zijn bij wat er in jou omgaat en wat er bij jou binnenkomt, zonder je te identificeren met je ego, gedachten en gevoelens. Je bent niet jouw ego, je hebt een ego.
Dat is een bemoedigende boodschap, want daarvoor hoef je niet geschoold te zijn en je hoeft niet te kiezen. Het kost ook geen geld, het kost weinig tijd en roept op om niet tot het uiterste te gaan.
Het is een boodschap die precies op tijd op komt in een wereld die vooral om geld verdienen lijkt te draaien en eeuwig geldig lijkt te zijn, want het roept op om te ontwaken en te leven in het Nu.Het is niet alleen Eckhart Tolle die deze boodschap brengt, maar met hem vele denkers die een integratie hebben gevonden van westerse en oosterse filosofie.
We hebben de grenzen bereikt van het verzamelen van materie en geld. Het is nu weer tijd voor het immateriële.Het zijn ook filmmakers als Michael Moore met Capitalism: a Love Story en schrijvers als George Kinder met zijn boek Life Planning met als ondertitel de ontbrekende schakel tussen geld en gevoel. Het is de bevestiging dat een (on)prettig leven alles te maken heeft met onze kijk op geld. Onze opvattingen en overtuigingen over geld zijn de werkelijke belemmeringen in onze zoektocht naar een ontspannen leven. En in die belemmering ligt ook de angst om te staan voor de waarheid. Niet de objectieve waarheid, maar dat wat jouw geweten zegt.

25 november 2009

Liefde en vrijheid als stuwende krachten

Organismen zijn het resultaat van miljoenen jaren ontwikkeling. Op allerlei niveaus leidde dat tot specialisatie en samenwerking. Er wordt gescheiden (ontbinden) en er komt samen (verbinden) in een eindeloze cyclus van leven en dood.
In de natuur zie je veel bijna gelijke helften, bijvoorbeeld de gespiegelde linker- en rechterkant van een lichaam. De natuur zit vol van twee-eenheden, met gescheiden functies, zoals het para(sympatische) zenuwstelsel en de grote en kleine bloedsomloop. Een twee-eenheid vormen ook man-vrouw of de twee hersenhelften. De twee onderdelen van de eenheid vormen krachten, die soms samen- en soms elkaar tegenwerken.
Het lijkt wel of in de natuur vrijwel alles dubbel wordt uitgevoerd en met terugkoppelingen om een balans te zoeken. De functie is bijvoorbeeld het vinden van het evenwicht of het schatten van afstand of richting, deels is het om functies over te nemen als er één uitvalt. De mens bestaat uit lagen als cellen en organen, die ieder hun eigen functie hebben, maar een gemeenschappelijk belang hebben om te overleven, zoals de spijsvertering, de slaap, alertheid en de angst. Een ander doel van de tweedeling is dat het individu op een bepaald niveau een verantwoorde keuze kan maken. Op het niveau van de geslachtsorganen is er geen voorkeur voor wie een nieuw leven creëert. De zaadcel die het eerst komt, mag de eicel bevruchten. Het zijn man en vrouw die als bezitters van het lichaam -op een niveau hoger- de keuze hebben om zich voort te planten. Gelukkig is voor die keuze vaak een positieve reden, met andere woorden een keuze voor een baby uit liefde. Die liefde is nodig om de energie op te brengen om voor het kind te zorgen. Liefde speelt geen rol bij lichaamscellen of –organen. Er is in de natuur veel onverschilligheid en morele overwegingen zijn meestal afwezig. Overleven van de soort is belangrijk en ook de evolutie lijkt haar agenda te hebben, namelijk ontwikkeling van kwaliteit.

Zo zit het ook in de ontwikkeling van de persoon(lijkheid). Een bevruchte eicel loopt in grote lijnen een aantal stadia uit de voorgaande generaties van wormen tot vissen van vele miljoenen jaren terug door. Een pasgeboren baby is eerst nog één met zijn omgeving, ongescheiden. Als een koning(in) wordt hij/zij in de paradijselijke watten gelegd, omdat het zelf nog niets kan. Ouderliefde maakt dat de ouders er zoveel moeite voor hun spruit over hebben en daarnaast heeft de kleine nog iets vertederends over zich om die liefde te belonen.
Van een vanzelfsprekende en natuurlijke gebondenheid groeit de mens eerst naar autonomie en tijdens dat proces oefent hij af en toe het maken van een verbinding bijvoorbeeld door verliefd te worden of een baantje te zoeken. Zijn hele leven zal de mens keuzes moeten maken die op een abstract niveau neerkomen op scheiden of verbinden.
Als peuter ontwikkelt de mens zijn ego. Dat is de drijvende kracht die hem doet afscheiden van zijn omgeving. Die autonomie kan prettig zijn, maar is soms ook onzeker en moet niet te ver worden doorgevoerd. Mensen met een groot ego zijn snel uit balans en lijden veel. “mensen die VOL van zichzelf zijn, zijn snel beLEDIGd.” Voor de wat ouderen is het aantrekkelijk om hun ego weer wat los te laten. Immers zij worden zich meer en meer bewust van hun kwetsbaarheid en sterfelijkheid. In die fase is acceptatie van de eindigheid van het leven de uitdaging.
Je onthechten van je ego doe je door in contact te komen met je Hogere Zelf en te leven vanuit een liefdevolle benadering, door niet te snel te oordelen, geen onnodige strijd aan te gaan of door koste wat het kost te proberen gelijk te halen. Het is vooral open staan en laten in plaats van doen. Er is geen duidelijkere aanbeveling te doen. Spiritualiteit vraagt nu eenmaal te accepteren dat er geen 100% zekerheid meer valt te geven. Geduld hebben, het goede voorbeeld geven en volgen en grenzen stellen aan jezelf en anderen.

Ook op het niveau van de samenleving zie je een sociale en liberale kracht haar werk doen. In de politiek vormt het midden ongeveer een even grote menging van links (sociaal) en rechts (liberaal). Sommige politieke partijen zouden die vermenging zelfs een integratie noemen, een hoger plan.

Freud onderscheidde in zijn psychologische werk Eros en Thanatos. Eros vormde de verbindende kracht. Thanatos stond voor de doodsdrift. Op dat punt lijkt Freud de plank mis te hebben geslagen. Welk normaal functionerend mens wil er nu dood? Freud had er beter aangedaan om de tweede kracht als een vrijheidsdrift of vrijheidsdrang aan te duiden. De mens wordt zowel aangetrokken tot de verbinding via de liefde als tot het niet-verbonden zijn in autonomie.

Wanneer de mens zich in zijn volwassenheid heeft losgemaakt dan is er soms terugval of de kinderlijke behoefte om weer te versmelten, maar dit roept niet voor niets angst op om zichzelf te verliezen of wordt regressie genoemd. Het zijn allemaal negatieve connotaties die er op wijzen dat er geen weg terug is. Er komt alleen een eind aan bij de dood en sommigen verwachten daarvan een hereniging. Mogelijk is dat een lichte aanwijzing voor Thanatos, de doodsdrift.
Het is de kunst om de twee krachten (liefde en vrijheid) in evenwicht te houden en te laten samenwerken tot groei en vooruitgang, pas dan kan de mens transcenderen. Met Transcenderen (Wikipedia) wordt het overschrijden van de grens van de gewone vorm van waarnemen of bewustzijn bedoeld. Transcenderen berust op de veronderstelling dat men behalve de fysieke "buitenkant" van dingen, ook een diepere "binnenkant" op kan merken.

En daarmee zijn we weer aanbeland bij de optimale omstandigheden om opmerkzaam te zijn, namelijk het spanningsveld tussen betrokken zijn (liefde) en de juiste afstand houden (vrijheid), die ook de grondslag vormen van respect en “schouwen”.

Een andere auteur die al jaren over vrijheid en liefde schrijft is Osho.

21 november 2009

Het onbehagen van de echte man

Dylan van Rijsbergen schrijft over Het onbehagen van de man, in Vrij Nederland van 21 november 2009 beschrijft Annemiek Leclaire naar aanleiding daarvan de man 3.0.
De man 1.0 is een traditionele man; de man 2.0 een moderne man die geëmancipeerd is en de man 3.0 is de man die alle conflicterende verwachtingen aan de kant heeft geschoven en zelf bewust een individuele mix van eigenschappen heeft gekozen.
Gemeenschappelijk hierin is dat de ideale man zelf bepaalt welke rol hij speelt. Verschillend is de verwachting van de vrouw. Sommige moderne vrouwen willen dat een man echt is, ook wel authentiek of integer genoemd. Die behoefte gaat gelijk op met haar eigen ontwikkeling.
Wat was er mis met eerder versies van de man? De moderne man zou onverantwoordelijk zijn, onzeker en overgevoelig. In een ideale ontwikkeling differentieert een puber eerst en convergeert later als volwassene. Anders en op een ouderwetse manier gezegd: onderzoekt alles en behoudt het goede. Een aantrekkelijke man durft dus te onderzoeken en weet te kiezen wat voor hem kwaliteit heeft. De verschijningsvorm van die man is elke keer anders.
De rol van de traditionele man (niet de mens) lijkt uitgespeeld. Dat is misschien wel minder dramatisch dan het lijkt. Want het spelen van rollen is vooral bedoeld voor acteurs. En schuilt er een acteur in iedere man? Is jezelf zijn misschien soms niet aantrekkelijker?
De emancipatie schrijdt voort en vrouwen zijn steeds minder afhankelijk geworden van mannen voor het krijgen van kinderen, inkomen en technische ondersteuning etc.. Mannen die zich vervolgens afhankelijk opstellen, kunnen het in de ogen van vrouwen schudden.
Er zijn nog steeds mannen die de flexibiliteit lijken te missen om in te spelen op de moderne omgangsvormen tussen man en vrouw. Net als vroeger moet je kunnen communiceren, maar de inhoud van de boodschap moet minder gericht zijn op imponeren, maar moet nu bevestigen dat er een verbinding zou kunnen zijn. Dus wel een passie en liefst ook een missie hebben, maar ook kunnen luisteren en geen oplossingen aandragen. Zijn onbehagen over tegenstrijdige eisen door de vrouw beëindigt hij door een keuze te maken. En daarmee is er eigenlijk niets nieuws onder de zon.Misschien is dit boek iets voor Volkskrant columnist Wim de Jong, die een twijfelaar van beroep is en zichzelf een oefenvijftiger noemt:

14 november 2009

Internet als biechtstoel

Internet als biechtstoel, collectief geheugen, alibi, dumpplaats, plek om los te gaan

Er zijn in Nederland rond de 1 miljoen potentiële schrijvers. Velen dromen van het schrijven van een boek, maar de meesten gaan voor het succes op de korte termijn. Zij schrijven op Internet of hun eigen columns, weblogs of zij reageren op anderen.
Het gebrek aan talent van de meesten is overduidelijk, maar zij zullen zelf tevreden zijn dat het ei weliswaar niet tot broedsucces zal leiden, maar dat het dan toch maar gelegd en in sommige gevallen (naar een ander) geworpen is. De laatste "talenten" zie je vooral (af)reageren op nieuwssites.

Je kunt je eigen boek uitgeven via sites die werken met printing on demand. Het boek wordt dan pas gedrukt als iemand het koopt. Het is een veilige manier om te uit te vinden hoeveel mensen bereid zijn hun geld om te ruilen voor jouw talent. Is dat niemand dan heeft het jou geen geld gekost, alleen maar tijd, maar je bent kwijt wat op je hart lag. En korte ontboezemingen, kun je altijd nog aan je vrienden opbiechten.

Werd de prullenbak vroeger het ronde of grijze archief genoemd, tegenwoordig is Internet het digitale archief. Als je anoniem schrijft dan ben je zeker veilig, kun je ook paradoxaal genoeg wat meer van jezelf laten zien, maar beroemd word je dan natuurlijk nooit.

Wil je bewijzen dat je iets eerder plaatste dan een ander, dan helpt Alexa. Tot vele jaren terug is de geschiedenis van veranderingen aan een website terug te halen.
Inbrekers zijn gepakt via Facebooks of hebben mensen juist een alibi opgeleverd omdat ze konden bewijzen dat zij op een bepaalde tijd ergens anders waren dan op de "scene of crime".

Bijna niemand zal jouw ontboezemingen lezen op jouw weblog, tenzij iemand in een zoekmachine precies die zoekwoorden combineert die leiden tot jouw tekst. En dan kan de tekst die jij hebt geschreven weleens precies de tekst zijn waar die de ander naar op zoek is.
One man’s trash is another man’s treasure.

Moeiteloos leven in overvloed

In Leven in overvloed beschrijft Deepak Chopra de stappen naar het besef van rijkdom, gebaseerd op een "werkelijk" begrip van hoe de natuur werkt. De natuur schept dingen of een lichaam op dezelfde wijze waarop ze een gedachte creëert en ook uit hetzelfde materiaal.
Alles is opgebouwd uit subatomaire deeltjes die fluctuaties zijn in energie en informatie. Volgens Chopra zijn gedachten het immateriële basismateriaal van het heelal. We zijn allemaal denkende wezens in een denkend heelal. Levenservaringen zijn het continuüm van lichaam en omgeving. In het boek beantwoordt Chopra de vraag “wat is de ideale bewustzijnstoestand, de toestand van informatie en energie die zorgt voor rijkdom in ons leven?”
Overvloed is meer dan geld alleen, het is de weelde, de stroom, de vrijgevigheid van het universum waardoor elke wens die we hebben zonder moeite in vervulling kan gaan.
Chopra beschrijft de stappen naar het scheppen van overvloed van A tot Z.
De G staat voor generositeit, God en gat. Generositeit en dankbaarheid zijn eigenschappen die als vanzelf horen bij het besef van overvloed. Niemand is overvloediger dan God, want God is het veld van alle mogelijkheden.
Het mechanisme waarmee alle wensen vervuld kunnen worden bestaat uit vier stappen.
Stap 1: glip in het gat tussen gedachten. Het gat is het raam, de gang, de transformationele draaikolk waardoor de individuele psyche communiceert met de kosmische psyche.
Stap 2: maak u een duidelijke voorstelling van een duidelijk doel in het gat.
Stap 3: laat uw verlangen naar het resultaat varen, want streven naar of gehecht raken aan het resultaat leidt er automatisch toe dat u het gat verlaat.
Stap 4: laat het universum de rest regelen.Met deze benadering sluit Deepak Chopra naadloos aan bij meditatie, mindfulness en Eckhart Tolle, die oproept je niet te identificeren met jouw gedachten of het gevoel, maar als een observator die tegelijk waarneemt en deelneemt rustig een open verbinding te maken met de eenheid van het universum.
Succes verzekerd, want klagen over het gebrek aan resultaat is vragen om moeilijkheden.

11 november 2009

12 november is de dag van respect

Respect is een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt en geroepen.

Respect is een metawaarde, waarin twee complementaire kernwaarden worden verenigd: autonomie en betrokkenheid, oftewel vrijheid en liefde, oftewel liberaal en sociaal. Respect geldt voor mensen onderling, maar ook in de verhouding tussen mens en dier of de natuur.

Wat respect is kunnen we eigenlijk in een split-second weten. Kijk maar eens naar de afstand die twee mensen naar elkaar toe aanhouden wanneer ze elkaar op straat ontmoeten en een gesprek aangaan. We weten samen onbewust precies die afstand te vinden die uitdrukt dat we betrokken bij elkaar zijn en toch ook elkaars vrijheid niet aantast. Wanneer een van de twee dronken of kwaad is op de ander, dan lukt het niet meer zo gemakkelijk om de juiste afstand vanzelf aan te nemen en respect te betonen.

Respect breng je op uit fatsoen, liefde, discipline. Mensen verliezen respect van anderen wanneer ze te ver en/of te lang over andermans grenzen gaan.

Met een buiging maak je duidelijk dat je je niet boven de ander stelt, maar in bescheidenheid en vertrouwen dichterbij komt.

Hieronder een aantal links naar artikelen, waarop deze gedachte is uitgewerkt.
Tussen mensen onderling (op de site “we hebben allebei gelijk”):
Respect voel je aan en moet je leren

Tussen ouderen en jongeren.
Tussen mens en dier.

9 november 2009

Geen angst voor vaccinatie, maar weerzin tegen de overheid

In tijden van economische crisis wordt de zekerheid van het bestaan ondermijnd. Ondernemers presenteren zichzelf als redder van de wereld. Maar de media staan bol met artikelen over zaken waarin de ondernemers en de overheid hebben gezwegen uit angst dat openbaarheid per definitie het failliet zouden betekenen van ondernemingen.
Een oud voorbeeld is de als geruststelling bedoelde opmerking van Colijn “gaat u maar rustig slapen” aan de vooravond van het binnenvallen van de Duitsers in 1940.
Recent is er de vaccinatieangst: zou de overheid eerlijk zijn over de risico's van inenten? Wat is het financiële belang van de farmaceutische industrie in het aanjagen van de angst voor de dodelijke gevolgen van een griep?

Geld moet rollen en wanneer de consument de hand op de knip houdt op basis van angst voor recessie dan wordt de kans op een recessie per definitie groter. De ministers van economie en financiën staan dan voor het dilemma: zijn we open over hoe we ervoor staan of maken we geen slapende honden wakker onder het mom “wat niet weet, wat niet deert”. Dat is begrijpelijk, maar wat houden de overheid en het bedrijfsleven nog meer onder de pet? Waarom krijgt de fabrikant van een vaccin wettelijke immuniteit en een politicus een ander vaccin?

Ondertussen kan op Internet van alles worden geplaatst en worden gelezen over complottheorieën. Deze verhalen en bewerkte videocompilaties lijken op echt gebeurde situaties, maar zijn vermengd met snufjes van een plotversie die alleen in de film of misdaadroman voorkomt. Complottheorieën worden vooral gemaakt en als zoete koek geslikt door mensen die een gebrek aan erkenning voelen. Zij compenseren met het geloof in een complot het gat van de erkenning dat zij het beste zelf hadden gevuld, maar zij hopen daar in te slagen door bij een ander een groot onrecht bloot te leggen.
Het grootste deel van de Nederlanders wordt alweer wat ouder en moet diep in haar geheugen graven om waarheid en fictie uit elkaar te kunnen houden. Had ik dit plot of deze boodschap op het journaal, een actualiteitenrubriek, documentaire eerder gehoord of in een James Bond film gezien of gelezen in een misdaadroman?
En de burgers en kiezers maar dubben: “wie en wat moeten we geloven”? De kans is zeer klein dat iemand echt kwaadwillend is, maar het is niet ondenkbaar. Alles wat voorstelbaar is, zou kunnen gebeuren en is in een film of boek ook al eens uitgewerkt. Internet helpt mee om de vermeende bron terug te vinden, maar is het gevonden zoekresultaat betrouwbaar?

Samenzweringstheorieën maken volgens David Aaronovitch van een chaotische werkelijkheid een overzichtelijk schema, waarin boze machten een plek krijgen.

De overheid zou een ondersteunende rol kunnen spelen in het weergeven van feiten, maar waar blijft zij? Met de (onder de druk van de liberale politici) terugtredende overheid is er ook terughoudendheid in het sturen van controlerende ambtenaren. Controle en handhaven kosten geld en mankracht en die is er niet meer. Sluwe kwaadwillenden hebben vrij spel, zo lijkt het.

Ook de media zouden kritisch moeten zijn op zichzelf. Een moeder die haar baby verliest nadat het gevaccineerd is, zal zeker aangeven dat zij door de artsen te weinig is gewezen op de gevaren van vaccinatie. Voor haar is de logica van oorzaak en gevolg van toepassing op twee gebeurtenissen die elkaar opvolgen. Maar haar verdrietige argwaan exploiteren in de media vanwege de kijkcijfers is laakbaar.
Ook de overheidsinstanties, die inschatten dat de gevaren van niet vaccineren groter zijn dan wel vaccineren, ontkomen niet aan de mogelijkheid dat zij een vaccin of toevoegingen kiezen dat voor een extreem klein deel van de bevolking dodelijk is ("collateral damage"). Je kunt dan niet volstaan met de opmerking dat het een afweging van risico’s is geweest. Een journalist moet juist dan doorvragen tot hij/zij zekerheid heeft of alle risico scenario's en onschuldiger alternatieven zijn doordacht. Of dat gekozen is voor de juiste en vooral onschadelijke adjuvanten, zeker als verschillende partijen een verschillend vaccin krijgen.

Het is de paradox van een veilige en virtuele samenleving: hoe kleiner de kans dat ons iets overkomt, des te groter is de woede wanneer het wel gebeurt. Hoe meer aandacht voor waar je bang voor bent, des te groter is de kans dat je het onheil over je afroept. Laat dat je er overigens niet van afhouden om soms "even" rekening te houden met het ergste dat je kan overkomen.

In computergames die sprekend lijken op de echte wereld kun je niet echt doodgaan en kun je altijd weer opnieuw beginnen. De virtuele wereld wordt steeds reëler, maar is niet in alles een afspiegeling van de echte wereld. Het is letterlijk de plaats om even te kunnen ontsnappen, maar "even" moet niet te lang duren. Dan is er sprake van verslaving en dit levert per definitie een verstoring van de realiteitszin en afstomping op.
Maar ondertussen doden Amerikaanse militairen via onbemande vliegtuigjes op 10.000 kilometer afstand in Pakistan twee keer per week moslimleiders en omstanders (collateral damage) in uniform gezeten in een kantoortuin door een klik op hun joy-stick of muis. Omdat alles uit Amerika 5 jaar eerder komt dan in ons land, rijst de vraag of de Nederlandse militairen in Afghanistan ondertussen ook zo afgestompt zijn. Is de Nederlandse overheid wel een haar beter dan haar Amerikaanse evenknie? Is het een teken aan de wand dat politici en militairen een ander vaccin krijgen dan gewone burgers? Komen Nederlanders om vrede te brengen of om wapens uit te testen?

Politici en wetenschappers komen dagelijks op het scherm om uitleg te verschaffen over hun werkzaamheden en vertonen menselijke trekjes. Dat maakt hun soms sympathiek en soms roepen ze argwaan op. Is het ego van Ab Osterhaus irrelevant voor de kwaliteit van zijn adviezen of hangt het samen met zijn financiële belangen in de farmaceutische industrie?
We leven in een samenleving waarin voor elk wat wils wat te vinden is. De overheid probeert mensen te stimuleren tot duurzaam gedrag, maar een eigenwijze PvdA-politicus Diederik Samson noemt “consuminderen een aanjager van de economische recessie”. In de reclame worden we opgeroepen tot consumeren en wordt de twijfel aangewakkerd of we wel uit het leven halen wat er inzit. Jezelf inhouden en niet meer tot het uiterste gaan is niet direct belonend op de korte termijn en het is maar de vraag wat het effect op de lange termijn is. "Live your life to the max" is sexyer dan energie besparen, groene stroom of tweedehands kleding kopen.

Wat is de oplossing? Die zit ook in wat er al jaren gaande is: zorg dat je vertrouwen kunt hebben in jezelf en je eigen oordelen. Vertrouw op jouw intuïtie, maar ken je eigen tekortkomingen (Gnothi seauton, ken jezelf). Rationaliteit is niet meer de enige bron van kennis, de opmerking uit de 80-er jaren “ik weet niet waarom, maar dat voel ik zo” is te gemakkelijk. Het gaat nu om de integratie van verstand, gevoel en intuïtie. En of je die integratie goed doet kun je het beste vast stellen door in overleg en communicatie te blijven met anderen. Dat is weer een gezonde vorm van spiegeling.
Wanneer je er dan toch nog niet uit bent, doe dan voorlopig niets en wacht rustig af tot zich een oplossing voordoet.
Voor het probleem van de falende overheid is er de politiek. Als het goed is krijgen we drie keer in de vier jaar de kans om een ander politiek bestuur te kiezen in de 2e kamer, provinciale staten en in de gemeenteraad. Benut die kans!
Voor de overheid: Internet is de bron van verspreiding van argwaan. Het moet en kan ook de bron zijn van geruststelling en transparantie. Internet is goedkoop en snel. Hoor en wederhoor. Vraag en antwoord.
Helaas schiet Ab Klink zijn doel voorbij door ziekenhuisbestuurders op te dragen om hun personeel te manen zich te laten inenten tegen Mexicaanse griep. Het geven van een goed voorbeeld is belangrijk, maar de vrijheid laten om zelf te kiezen is belangrijker. Prik mij maar lek.

Tenslotte: de relatie tussen ego en vaccin-professoren gaat lang terug. Kijk voor een illuster voorbeeld eens naar Andere Tijden met Professor Buck. Over behoefte aan erkenning gesproken!

Een gezonde, holistische visie op hoe in onze rechtstaat de overheid soms niet integer omgaat met de wrijving tussen individuele belangen en economische belangen heeft schrijver en huisarts Hans Moolenburgh. "Er is sprake van een onheilige drie-eenheid: staat, wetenschap, commercie."

Doorlezen en verdieping? (klik op de labels)

#metoo (2) aandacht (12) aanwezigheid (4) achterdocht (3) ADHD (3) afhankelijkheid (4) afstand nemen (9) agnost (3) agressie (4) alcoholisme (4) alternatieve genezing (3) altruïsme (6) ambitie (3) ander (2) angst (23) angststoornis (1) apofatisch (6) authenticiteit (12) autisme (2) autonomie (4) baclofen (1) balans en evenwicht (35) begeerte (2) behoefte (5) belangen (14) belemmerende overtuigingen (6) beoordelen (5) beslissen (3) betrokkenheid (7) betrouwbaarheid (7) bewustwording (14) bewustzijn (31) bezinning (1) bindingsangst (4) bioscoopfilm (6) biseksualiteit (1) bodhisattva (2) boeddhisme (6) boek (263) borderline (2) brein (2) burn-out (4) castratieangst (1) communicatie (23) compassie (8) competentie (7) competitie (9) complottheorie (4) consumeren (7) coping (1) creationisme (1) creativiteit (4) crisis (7) dans (3) daten (6) demagogie (4) denken (12) denkfouten (5) deugd (8) deugdzaamheid (3) diagnose (7) dialoog (5) dieren (3) discipline (1) dooddoener (4) drama (2) drogredenen (4) drugsgebruik (6) DSM (5) dualisme (4) duurzaamheid (3) dwangstoornis (2) echt (6) eenheid (28) eenzaamheid (9) eerste indruk (1) ego (50) eigenschappen (3) eigenwaarde (4) emancipatie (9) emergentie (2) emotie (16) empathie (2) en-en (24) endogene depressie (3) energie (11) epidemie (1) ergernis (1) erkenning (6) ethiek (6) etiquette (7) euthanasie (2) evenwaardigheid (37) evolutie (21) extraversie (3) faalangst (1) fabel (1) facelift (1) filmpje (112) filosofie (16) flirten (1) fraude (10) Freud (3) functioneren (5) gebreken (1) gedrag (2) gedragsverandering (6) geduld (3) geest (4) geheugen (3) gekwetstheid (5) geld (7) gelijk hebben of gelijk krijgen (12) gelijkmoedigheid (4) geloven (17) geluk (49) genoeg (1) genot (1) Gestalt (1) Getuige (4) gevoelens (35) gezag (4) gezichtsverlies (2) gezondheid (8) gezondheidszorg (1) GGz (3) GHB (1) go with the flow (4) God (35) goedgelovigheid (5) gokken (1) grenzen (6) handleiding (1) hechting (2) hedonisme (1) heelheid (8) helderziendheid (1) hersenen (4) hier en nu (8) holisme (3) homoseksualiteit (1) hoofdzonde (3) hoogsensitiviteit (1) hufterigheid (2) hulpverlening (2) humor (16) ideaalbeeld (3) identificatie (9) identiteit (10) ik-boodschap (1) illusie (13) imago (6) individualisme (4) innerlijke vrijheid (14) integriteit (4) Intelligent Design (2) Internet (6) intuïtie (11) InZicht (12) islam (2) jaloezie (3) jeugd (1) jezelf worden en zijn (15) jongeren (3) karakter (2) katafatisch (1) kenmerken (3) kiezen (14) kind (13) kosten (1) kracht (5) Krishnamurti (2) kuddegedrag (2) kwakzalverij (2) kwaliteit (17) kwetsbaarheid (8) leegte (12) leiderschap (5) leugens (12) levensfase (3) levenskunst (5) levensstijl (1) levensvragen (3) levensweg (3) licht (3) liefde (104) liefdesverdriet (5) lijden (2) loslaten (19) lust (4) macht (27) machtsstrijd (5) magisch denken (6) man-vrouw verschillen (19) mannelijkheid (10) mannen (5) media (12) meditatie (15) memen (2) metafoor (2) metafysica (4) mildheid (1) milieu (1) mindfulness (3) misbruik (4) mobiel (1) model (1) moraliseren (4) motto (1) multitasken (1) mushotoku (2) mystiek (5) nabijheid (1) narcisme (5) natuur (3) negatieve (15) neti neti (4) neuroticisme (1) niet doen (25) NLP (1) non-duaal bewustzijn (3) non-dualiteit (36) occupybeweging (2) omdenken (4) omgangsregels (3) onderwijs (2) onderzoek (12) ongelukkig zijn (3) onmacht (4) ontrouw (1) ontwikkeling (11) onverwerkt kindertrauma (2) onzichtbaar (1) oordeel (17) opvoeding (10) orgasme (3) Osho (8) ouderen (4) overbelasting (1) overgave (5) overgewicht (1) overheid (3) overvloed (7) paradox (24) Pareto principe (1) partnerkeuze (5) passie (2) pedagogie (2) penisnijd (1) perfectie (3) personeelsbeleid (2) persoonlijkheid (6) persoonlijkheidsstoornis (4) pesten (4) Peter principle (2) pijnlichaam (8) politiek (17) positieve (12) privacy (1) processie (2) projectie (10) psychiatrie (7) psychofarmaca (2) psychose (2) psychotherapie (3) puberen (3) reductionisme (1) reïncarnatie (2) relatie (24) relatievaardigheid (7) remancipatie (1) respect (25) riagg (1) rijkdom (2) rol (4) romantiek (5) ruzie (6) samensmelten (10) schaamte (2) scheiden (3) schelden (1) schizofrenie (2) schouwen (4) schrijfdrang (2) schuld (5) sedatie (1) seks (24) seksuele voorlichting (1) selectie (4) sociale druk (2) solidariteit (1) somberheid (2) soulmate (1) spiegelogie (7) spijt (3) spiritualiteit (51) sport (1) spreekwoorden (1) sprong (2) statistiek (1) status (2) sterven (7) stigma (2) stilte (12) Stockholm-syndroom (1) straling (1) strategie (2) stress (6) synchroniciteit (8) Taoïsme (17) tederheid (1) Tegenwoordigheid (2) The Secret (4) The Work (1) therapeutische gemeenschap (1) therapie (2) tijdgeest (3) toeval (5) Tolle (22) transcenderen (6) transformatie (6) transparantie (3) trend (3) tunnelvisie (1) twijfel (6) UFO (1) verandering (3) verantwoordelijkheid (14) verbinding (31) vergeten (2) verlangen (7) verlatingsangst (1) verleiding (4) verlichting (16) verliefdheid (6) verlies (2) vermaatschappelijking (1) vermijding (1) vermoeidheid (2) verslaving (12) vertrouwen (17) verveling (2) verwerking (1) vicieuze cirkel (1) voeding (4) voelen (5) volgzaamheid (2) vooroordelen (1) vragenlijst (5) vrije wil (7) vrijen (4) vrijheid (84) vrouwelijkheid (4) waarheid (32) waarneming (8) ware (12) wezen (3) wijsheden (11) wilskracht (3) woede (4) wraak (1) wu wei (17) yin en yang (4) zelfbeheersing (5) zelfbevestiging (5) zelfbewustzijn (6) zelfdoding (5) zelfkennis (17) zelfkritiek (3) zelfoverschatting (4) zelfrealisatie (10) zelfvertrouwen (5) zelfverwerkelijking (1) zelfwaardering (5) Zen (3) ziel (15) Zijn (14) zin van het leven (9) zorgvuldigheid (5)

Zoeken in dit blog

Bronnen, links en reacties

Er wordt zoveel mogelijk naar de bron van een bericht gelinkt, maar wanneer deze is opgeheven wordt de link verwijderd.
Feedback en melding van onvolkomenheden zijn welkom en mogelijk via e-mail.

Disclaimer

Veel bijdragen op dit blog gaan over ongrijpbare begrippen als waarheid, vrijheid of liefde. Door onwaarheden te ontdekken die ons gevangen houden, kan waarheid meer zichtbaar worden en kunnen we ons bevrijden van de angst dat we afgescheiden zijn.
Vrij naar Wittgenstein: "van dat, waarover niet kan worden gesproken, zwijgen wij". Al het overige is bespreekbaar.
"In onwetendheid ben ik iets; in inzicht ben ik niets; in liefde ben ik alles" Rupert Spira.

Blogarchief