Zonder vrijheid geen liefde en zonder liefde geen vrijheid

Het gezonde midden tussen betrokkenheid en afstand houden

Nu met de coronacrisis houden we voor de veiligheid anderhalve meter afstand ten opzichte van anderen. We tonen met het kiezen van de juiste...

30 december 2006

Moraliseren kun je dat beter maar laten of heeft het zin?

Moraliseren is zeden preken. Als je niet weet wat de kern van zeden zijn, is een zedenpreek weerzinwekkend.

Iemand voorhouden “dat wij gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” is de oudste zedenpreek die er is en daar is weinig mis mee. Het is altijd goed als we anderen wijzen waar de grenzen van vrijheid liggen.

Het gaat fout als we anderen compassie willen opdringen. Respect is het spanningsveld tussen betrokken zijn (compassie of liefde) en de juiste afstand houden (vrijheid). Dat respect daarmee uit twee belangrijke boodschappen tegelijk bestaat, realiseren zich slechts weinigen. Vandaar dat het oproepen tot respect zo vaak fout gaat en niet wordt opgevolgd. Je kunt iemand die te dichtbij komt gemakkelijk bewegen om meer afstand te houden, maar je kunt iemand niet bewegen om niet uit zichzelf meer voor een ander te voelen dan hij of zij voelt.

Dat wat vrijheid vergroot is altijd goed; dat wat innerlijke vrijheid vergroot is nog beter en het is het beste als een bepaalde handeling de innerlijke vrijheid van meer dan 1 mens vergroot. Die laatste handeling is gericht op een win-win situatie.

Deze gerichtheid werkt louterend. Ook al zo’n belegen term, maar met een grote waarde. Het betekent zuiverend. Een loutering is een zedelijke verbetering. Iemand die in zijn handelingen de win-win-situatie opzoekt, weet dat hij handelt in overeenstemming met zijn geweten. Dat voelt goed, zonder dat hij zich beter voelt dan een ander. Alzo de moraal uitdragen en verbreiden is altijd modern.

29 december 2006

Kwakzalvers houden het (te) simpel

Simpele mensen willen een simpele boodschap. Kwakzalvers spelen daarop in en geven de simpele ziel wat hij vraagt.

“Alles is liefde” of “alles is bewustzijn” of “alles is energie”. Zeker: e=mc2. Veel materie kan dienen als brandstof (energie), maar dat wist u al. Zonder kleuren is alles een variatie van grijs. Van dergelijke simplificaties wordt u niet echt wijzer.

Waar het wel omgaat is om de juiste nuances aan te brengen zonder de ontvanger van de boodschap in verwarring te brengen. Vele naïeve volgers zijn zich er te weinig van bewust dat zij zelf de gaten in de logica van een kwakzalver invullen. Het lijkt dan een briljant verhaal, maar er is alleen maar gehoord wat men al wist.

Nu kun je op het standpunt staan dat mensen alleen maar kunnen leren wat zij eigenlijk al wisten, maar dat laat onverlet dat oversimplificatie juist afleidt van kennis.

Een eerste vereiste voor het herkennen van het onderscheid tussen kwaliteit en kwakzalverij is dat mensen die anderen willen helpen gericht zijn op ondersteuning in het zelf denken. Hulpverlening die leidt tot afhankelijkheid is contraproductief. Je komt als het ware van de regen in de drup.

Klare taal is daarbij onontbeerlijk. Geloof niets wat je niet zelf kunt volgen.

Waarom zou (de stand van) een planeet van invloed zijn op uw karakter? Daarentegen is er niets op tegen om veilig te onderzoeken of ook u bepaalde negatieve karaktertrekken bezit. Veel mensen zijn gebaat bij het praten over hoe bepaalde eigenschappen het contact met anderen kunnen beïnvloeden, maar je de juiste partner te laten aanpraten op basis van de stand van de sterren is vragen om moeilijkheden. Je kunt beter getraind worden of oefenen in het omgaan met anderen.

Een tweede vereiste is dat er niet teveel wordt bijgehaald. Wanneer 2 onafhankelijke factoren een bepaalde uitkomst bepalen, heb je al 4 mogelijke toestanden (2x2). Bij 3 onafhankelijke factoren al 8 (2x2x2). Daar ligt ongeveer de grens wat we kunnen overzien.

Mensen komen tot kennis op basis van ratio, gevoel en intuïtie. Het meest bevredigend is iets te vinden dat op basis van deze 3 informatiebronnen consistent is. Zelfkennis is daarbij belangrijk: je moet je eigen informatiebronnen wel kunnen vertrouwen. Afstemming met mensen uit je eigen omgeving bij twijfel is verstandig.

De meeste mensen zijn op zoek naar liefde en vrijheid. Deze zijn zowel middel als doel en vaak onbepaald. Wat men daarmee wil bereiken is geluk of gunstige omstandigheden om creatief te zijn en kwaliteit te scheppen of bij te schaven.

Wanneer je jezelf de vraag stelt “ben ik gelukkig” of “hoe word ik gelukkig” dan is het bij een negatief antwoord nog niet duidelijk hoe je gelukkig kunt worden. Effectiever is te weten wat ons geluk bepaalt en eventueel hindert.

Wanneer gezondheid in het geding is, is het altijd het verstandigst om eerst de reguliere geneesheren te raadplegen. Wanneer die aangeven dat zij nog met onduidelijkheid zitten en dat haast niet geboden is, heeft u altijd nog wat speelruimte om uw toestand te verduidelijken op basis van consultatie in het alternatieve circuit.

Het leven is simpel, het is alleen niet gemakkelijk.

14 december 2006

Gronings onderzoek naar vrouwelijk orgasme levert weinig interessante resultaten

In het Groningse universitair medisch centrum UMCG is door neuroanatoom Janniko Georgiadis voor het eerst een opmerkelijk onderzoek verricht naar de hersenactiviteit van vrouwen tijdens orgasmen.
Uit hersenscans blijkt dat de linker orbito-frontale kwab tijdens het orgasme minder doorbloed is dan tijdens een toestand van hoge seksuele opwinding zonder orgasme. De onderzoekers trekken daaruit de weinig opmerkelijke conclusie dat vrouwen zich op dat moment weinig in de hand hebben.
Andere hersengebieden scheiden stoffen af als dopamine die de vrouwen laat genieten. Ook een weinig opwindende conclusie.
Hoewel er nog geen directe klinische toepassingen zijn, hoopt Georgiadis met zijn onderzoek wel bij te dragen aan het oplossen van seksuele problemen. “Vrouwen die geen orgasme kunnen krijgen kunnen dat als een groot gemis ervaren. Je wilt niet weten welke kunstgrepen ze uithalen om die climax toch te bereiken. Een deel van de problematiek ligt in het brein. Toch weten we bijna niets over de rol van de hersenen bij seksueel gedrag.”
Sex zit dus bij vrouwen (net als bij mannen) ook tussen de oren.
Misschien is het juist wel nuttig om te weten welke kunstgrepen vrouwen uithalen om de climax te bereiken. Dat zou pas interessant onderzoek opleveren.


Voor wie wel iets interessants wil lezen over "sex tussen de oren", klik hier.

6 december 2006

Internet als schandpaal, Barbertje moet hangen

Overheid mag internet niet als schandpaal gebruiken

Overheden en andere instellingen die internet gebruiken als een schandpaal overtreden daarme de wet. Dat zegt Daan Doorenbos, die vanaf 22 november 2006 het ambt van bijzonder hoogleraar ondernemingsrecht heeft aanvaard aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij vergelijkt het publiceren van de resultaten van een bedrijfscontrole op internet met de ouderwetse schandpaal en vindt dat er op dit gebied meer regelgeving nodig is.

Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over een vermeende fout, is het noemen van elke naam op internet een overtreding van het principe dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, stelt Doorenbos.

Een voorbeeld van het naming and shaming is het publiceren van supermarkten waarbij gifresiduen werden gevonden op producten.

Almere, tenslotte, gaat discriminerende café's op Internet publiceren.

Er is natuurlijk een enorm grijs gebied tussen bewijzen hebben en suggestie wekken. Voor bedrijven en personen, die kwaliteit en ethiek niet zou nauw nemen, zal er wel veel aan gelegen zijn om te voorkomen dat men op Internet genoemd wordt. Net als vertrouwen te voet komt en te paard gaat, is het moeilijk (kost veel geld om een juridische strijd te voeren) om weer uit een lijst te worden verwijderd. Er zal een zekere preventieve werking van naming en shaming uitgaan, maar het zal in de praktijk moeten blijken of de nadelen groter zijn dan de voordelen.

Ook in de rechtspraak is het voor iemand die aangeklaagd wordt moeilijk om zijn onschuld te bewijzen. Hij of zij krijgt te maken met allerlei personen die in het kader van de rechtsgang moeten proberen zich een beeld te vormen wat er is gebeurd, in hoeverre er sprake is van schuld of ziekelijke afwijking. Meestal worden conclusies daarin gebaseerd op gesprekken. Een dergelijke situatie kent vele valkuilen voor alle partijen.

Dr Frans E.J. Gieles, forensisch orthopedagoog heeft daarover een artikel geschreven en op zijn persoonlijke website gepubliceerd.

3 december 2006

De samenleving langs de lat van Martha Nussbaum

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum neemt samenlevingen de maat net als Cisca Dresselhuys mannen langs de feministische meetlat legt.

De samenlevingen worden beoordeeld op zes functionele capaciteiten die samen welzijn bepalen. Die capaciteiten of vermogens worden substantiële vrijheden genoemd. Denk aan de 5 vrijheden waarop dieren die gehouden worden in de veehouderij recht hebben.

De theorie is gebaseerd op menselijke belangen als de wens om gelukkig te worden en keuzes te kunnen maken en om toegang te hebben tot bepaalde bronnen (inkomen, goederen).

De vrijheden voor mensen omvatten het vermogen om een menselijk leven van normale duur te leiden, een goede gezondheid te hebben, zich vrij te kunnen verplaatsen, je geest te gebruiken, zich te hechten aan dingen en mensen buiten onszelf, een conceptie van het goede te vormen, om met en voor anderen te leven zonder enige discriminatie, te leven met zorg voor en in relatie tot de dieren en de natuur, te lachen en te spelen, te kunnen participeren in politieke keuzes en in staat te zijn eigendom te verwerven.

Martha Nussbaum verdedigt in al haar werk de opvatting dat ethische reflectie in dienst moet staan van onze alledaagse pogingen 'goed te leven'. Ethische reflectie kan daarom niet volstaan met het formuleren van algemene, abstracte morele principes. Nog belangrijker is dat we leren wat die algemene principes in concrete situaties betekenen. In dit subtiele proces van morele perceptie en oordeelsvorming spelen naast de ratio de emoties een rijke rol.

In haar nieuwste boek Grensgebieden van het recht gaat Martha Nussbaum op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid aan de hand van drie urgente problemen: de positie van mensen met een fysieke en mentale handicap, het garanderen van een waardig leven voor alle wereldburgers, en de erkenning van rechten van dieren.

Voor haar is niet de groep het primaire subject van politieke rechtvaardigheid maar wel het individu. ‘Daarom moet een beleid dat de leefomstandigheden van een groep verbetert worden verworpen als het niet gericht is op de mogelijkheid tot het praktiseren van de essentiële vermogens voor iedere persoon afzonderlijk’, zo schrijft ze. Sommige vrijheden zijn in haar ogen belangrijk maar andere niet, en nog andere zelfs ronduit schadelijk (zoals bijvoorbeeld de vrijheid om het milieu te vervuilen).

Mensen binnen een samenleving sluiten een sociaal contract met het oog op wederkerig voordeel en besturen zichzelf door middel van wetgeving. Volgens Nussbaum zou de politiek en overheid er op gericht moeten zijn om sociale contracten af te sluiten de mens in staat stellen om zelf zijn levensplan te bepalen en daartoe de nodige middelen ter beschikking te geven.

Hoe mensen zover te krijgen, daarover laat Nussbaum zich helaas niet uit. Dat zullen mensen zelf moeten doen en zal net zo lang in beslag nemen als de emancipatie van de gedachte dat mens en dier doel op zich zijn en geen middel.Doorlezen en verdieping? (klik op de labels)

#metoo (2) aandacht (12) aanwezigheid (4) achterdocht (3) ADHD (3) afhankelijkheid (4) afstand nemen (9) agnost (3) agressie (4) alcoholisme (4) alternatieve genezing (3) altruïsme (6) ambitie (3) ander (2) angst (23) angststoornis (1) apofatisch (6) authenticiteit (12) autisme (2) autonomie (4) baclofen (1) balans en evenwicht (35) begeerte (2) behoefte (5) belangen (14) belemmerende overtuigingen (6) beoordelen (5) beslissen (3) betrokkenheid (7) betrouwbaarheid (7) bewustwording (14) bewustzijn (31) bezinning (1) bindingsangst (4) bioscoopfilm (6) biseksualiteit (1) bodhisattva (2) boeddhisme (6) boek (263) borderline (2) brein (2) burn-out (4) castratieangst (1) communicatie (23) compassie (8) competentie (7) competitie (9) complottheorie (4) consumeren (7) coping (1) creationisme (1) creativiteit (4) crisis (7) dans (3) daten (6) demagogie (4) denken (12) denkfouten (5) deugd (8) deugdzaamheid (3) diagnose (7) dialoog (5) dieren (3) discipline (1) dooddoener (4) drama (2) drogredenen (4) drugsgebruik (6) DSM (5) dualisme (4) duurzaamheid (3) dwangstoornis (2) echt (6) eenheid (28) eenzaamheid (9) eerste indruk (1) ego (50) eigenschappen (3) eigenwaarde (4) emancipatie (9) emergentie (2) emotie (16) empathie (2) en-en (24) endogene depressie (3) energie (11) epidemie (1) ergernis (1) erkenning (6) ethiek (6) etiquette (7) euthanasie (2) evenwaardigheid (37) evolutie (21) extraversie (3) faalangst (1) fabel (1) facelift (1) filmpje (112) filosofie (16) flirten (1) fraude (10) Freud (3) functioneren (5) gebreken (1) gedrag (2) gedragsverandering (6) geduld (3) geest (4) geheugen (3) gekwetstheid (5) geld (7) gelijk hebben of gelijk krijgen (12) gelijkmoedigheid (4) geloven (17) geluk (49) genoeg (1) genot (1) Gestalt (1) Getuige (4) gevoelens (35) gezag (4) gezichtsverlies (2) gezondheid (8) gezondheidszorg (1) GGz (3) GHB (1) go with the flow (4) God (35) goedgelovigheid (5) gokken (1) grenzen (6) handleiding (1) hechting (2) hedonisme (1) heelheid (8) helderziendheid (1) hersenen (4) hier en nu (8) holisme (3) homoseksualiteit (1) hoofdzonde (3) hoogsensitiviteit (1) hufterigheid (2) hulpverlening (2) humor (16) ideaalbeeld (3) identificatie (9) identiteit (10) ik-boodschap (1) illusie (13) imago (6) individualisme (4) innerlijke vrijheid (14) integriteit (4) Intelligent Design (2) Internet (6) intuïtie (11) InZicht (12) islam (2) jaloezie (3) jeugd (1) jezelf worden en zijn (15) jongeren (3) karakter (2) katafatisch (1) kenmerken (3) kiezen (14) kind (13) kosten (1) kracht (5) Krishnamurti (2) kuddegedrag (2) kwakzalverij (2) kwaliteit (17) kwetsbaarheid (8) leegte (12) leiderschap (5) leugens (12) levensfase (3) levenskunst (5) levensstijl (1) levensvragen (3) levensweg (3) licht (3) liefde (104) liefdesverdriet (5) lijden (2) loslaten (19) lust (4) macht (27) machtsstrijd (5) magisch denken (6) man-vrouw verschillen (19) mannelijkheid (10) mannen (5) media (12) meditatie (15) memen (2) metafoor (2) metafysica (4) mildheid (1) milieu (1) mindfulness (3) misbruik (4) mobiel (1) model (1) moraliseren (4) motto (1) multitasken (1) mushotoku (2) mystiek (5) nabijheid (1) narcisme (5) natuur (3) negatieve (15) neti neti (4) neuroticisme (1) niet doen (25) NLP (1) non-duaal bewustzijn (3) non-dualiteit (36) occupybeweging (2) omdenken (4) omgangsregels (3) onderwijs (2) onderzoek (12) ongelukkig zijn (3) onmacht (4) ontrouw (1) ontwikkeling (11) onverwerkt kindertrauma (2) onzichtbaar (1) oordeel (17) opvoeding (10) orgasme (3) Osho (8) ouderen (4) overbelasting (1) overgave (5) overgewicht (1) overheid (3) overvloed (7) paradox (24) Pareto principe (1) partnerkeuze (5) passie (2) pedagogie (2) penisnijd (1) perfectie (3) personeelsbeleid (2) persoonlijkheid (6) persoonlijkheidsstoornis (4) pesten (4) Peter principle (2) pijnlichaam (8) politiek (17) positieve (12) privacy (1) processie (2) projectie (10) psychiatrie (7) psychofarmaca (2) psychose (2) psychotherapie (3) puberen (3) reductionisme (1) reïncarnatie (2) relatie (24) relatievaardigheid (7) remancipatie (1) respect (25) riagg (1) rijkdom (2) rol (4) romantiek (5) ruzie (6) samensmelten (10) schaamte (2) scheiden (3) schelden (1) schizofrenie (2) schouwen (4) schrijfdrang (2) schuld (5) sedatie (1) seks (24) seksuele voorlichting (1) selectie (4) sociale druk (2) solidariteit (1) somberheid (2) soulmate (1) spiegelogie (7) spijt (3) spiritualiteit (51) sport (1) spreekwoorden (1) sprong (2) statistiek (1) status (2) sterven (7) stigma (2) stilte (12) Stockholm-syndroom (1) straling (1) strategie (2) stress (6) synchroniciteit (8) Taoïsme (17) tederheid (1) Tegenwoordigheid (2) The Secret (4) The Work (1) therapeutische gemeenschap (1) therapie (2) tijdgeest (3) toeval (5) Tolle (22) transcenderen (6) transformatie (6) transparantie (3) trend (3) tunnelvisie (1) twijfel (6) UFO (1) verandering (3) verantwoordelijkheid (14) verbinding (31) vergeten (2) verlangen (7) verlatingsangst (1) verleiding (4) verlichting (16) verliefdheid (6) verlies (2) vermaatschappelijking (1) vermijding (1) vermoeidheid (2) verslaving (12) vertrouwen (17) verveling (2) verwerking (1) vicieuze cirkel (1) voeding (4) voelen (5) volgzaamheid (2) vooroordelen (1) vragenlijst (5) vrije wil (7) vrijen (4) vrijheid (84) vrouwelijkheid (4) waarheid (32) waarneming (8) ware (12) wezen (3) wijsheden (11) wilskracht (3) woede (4) wraak (1) wu wei (17) yin en yang (4) zelfbeheersing (5) zelfbevestiging (5) zelfbewustzijn (6) zelfdoding (5) zelfkennis (17) zelfkritiek (3) zelfoverschatting (4) zelfrealisatie (10) zelfvertrouwen (5) zelfverwerkelijking (1) zelfwaardering (5) Zen (3) ziel (15) Zijn (14) zin van het leven (9) zorgvuldigheid (5)

Zoeken in dit blog

Bronnen, links en reacties

Er wordt zoveel mogelijk naar de bron van een bericht gelinkt, maar wanneer deze is opgeheven wordt de link verwijderd.
Feedback en melding van onvolkomenheden zijn welkom en mogelijk via e-mail.

Disclaimer

Veel bijdragen op dit blog gaan over ongrijpbare begrippen als waarheid, vrijheid of liefde. Door onwaarheden te ontdekken die ons gevangen houden, kan waarheid meer zichtbaar worden en kunnen we ons bevrijden van de angst dat we afgescheiden zijn.
Vrij naar Wittgenstein: "van dat, waarover niet kan worden gesproken, zwijgen wij". Al het overige is bespreekbaar.
"In onwetendheid ben ik iets; in inzicht ben ik niets; in liefde ben ik alles" Rupert Spira.

Blogarchief