Heeft verzet tegen competentiegericht leren zin?

Bij hogeschool Fontys in Eindhoven is een wiskunde docent de wacht aangezet die zich verzette tegen het competentie gericht leren. In competentie gericht leren worden mensen beoordeeld door anderen op het gedrag. Competentiegericht leren staat en valt met vertrouwen in de beoordelende instantie.

Werkgevers staan in hun recht wanneer zij het beoordelingssysteem van werknemers willen aanpassen aan de eisen die zij stellen aan hun werknemers.

Net als een klokkenluider moet iemand die protesteert tegen een “rechtvaardige” gang van zaken zich goed realiseren of er een gezond deel van de organisatie is waarop hij een beroep kan doen, bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad. Het kan net zo goed uitpakken dat de protesterende werknemer wordt beoordeeld als niet voldoende competent. Wanneer de getrainde beoordelaars niet onafhankelijk zijn en beïnvloed kunnen worden door de werkgever dan bestaat het gevaar dat de beoordeelde waar de organisatie vanaf wil altijd onvoldoende wordt beoordeeld. Die onafhankelijkheid of onvoldoende getraind zijn onderbouwd laten toetsen bij een rechter is dan het enige wat er overblijft voor iemand die de beoordelingen niet vertrouwt.

Voor literatuur over competentie gericht management, klik hier.

'Echte' helderzienden

Dat telepathie en helderziendheid bestaan, wordt over het algemeen wel erkend door beoefenaars van de parapsychologie. Er is zoveel kwantitatief en kwalitatief bewijsmateriaal voor dat het onzinnig lijkt om dat allemaal aan toeval toe te schrijven.
Een andere vraag luidt of er ook mensen zijn die bijzonder begaafd zijn op dit gebied. We hebben het dan dus over zogeheten paragnosten of populairder helderzienden, in het Engels aangeduid als psychics.
Nu zijn er zeer veel mensen die zichzelf als helderzienden aanprijzen. Een deel daarvan doet dit volkomen oprecht, maar louter dat wil nog niet zeggen dat ze ook gelijk hebben. Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat hun zelfbeeld op dit punt waarschijnlijk in veel gevallen hoe dan ook voor een deel niet correct is, doordat hun scores bij speciale ESP-experimenten niet hoger liggen dan men op grond van toeval mag verwachten.
Sommigen hebben daardoor het vertrouwen in het bestaan van paranormaal begaafde mensen volledig verloren. Echte bedriegers en parapsychologische onderzoekers die resultaten mooier voorstellen dan ze zijn, zorgen ervoor dat het wantrouwen alleen nog maar toeneemt. Ook skeptici laten zich niet onbetuigd, wat de lat voor het aantonen van een echte paranormale gave nog hoger heeft gelegd.
Toch is dit beeld niet terecht want er zijn ook serieuze onderzoeken die aantonen dat bepaalde mensen uitzonderlijke paragnostische vermogens tentoonspreiden. Een goed gedocumenteerd voorbeeld daarvan is de Pool Stefan Ossowiecki, een vroege paragnost die in de eerste helft van de 20e eeuw onderzocht werd, en over wie onlangs het evaluerende boek World in A Grain of Sand is verschenen. Dit boek van Mary Rose Barrington, Zofia Weaver en Ian Stevenson toont aan dat er in zijn geval hoe dan ook veel bewijsmateriaal bestaat voor een heuse helderziende gave.
Dit maakt het er allemaal niet eenvoudiger op, maar wel boeiender. Kennelijk lopen er naast bedriegers en mensen met relatief weinig inzicht in hun kunnen, ook echte paragnosten rond. Overigens is dat op zich ook wel te verwachten, want voor alle andere menselijke vermogens geldt eveneens dat sommige mensen er meer in uitblinken dan andere.

Titus Rivas

De onderschatting van de dooddoener

Een dooddoener heeft in een gesprek dezelfde functie als het stilleggen van de bal bij voetballen. De speler wil de maximale mogelijkheid hebben om een andere draai aan het spel te geven. Dat is ook de bedoeling van de gesprekspartner die het gesprek 'stillegt’ met een dooddoener. De dooddoener staat niet in hoog aanzien, getuige de Wikipedia vermelding over deze "stijlfiguur" 'waaruit weinig visie spreekt'.

'Zo gaat dat in het leven’ is niet echt een fraaie bijdrage aan het gesprek, maar zou door de toehoorder opgevat moeten worden als de uiting van de wens, een nieuw onderwerp aan te snijden. Dat initiatief kan van hemzelf uitgaan of van een ander.
Een fraaiere methode is, af en toe datgene wat de ander gezegd heeft samen te vatten, waarmee je laat zien dat je echt luistert. Daarmee creëer je meteen het uitgelezen moment om het initiatief van het gesprek over te nemen.

Maar niet iedereen is zo tactvol.

De dooddoener wordt dus gebruikt als een soort afsluiting van het ene onderwerp en tegelijk als inkopper voor het volgende, of ter inleiding tot het afsluiting van het hele gesprek.
Het heeft geen zin om je te ergeren aan degene die de dooddoener plaatst, want zeer wel mogelijk probeert deze zijn gesprekspartner subtiel, op een aardige manier te waarschuwen dat deze nu wel lang genoeg aan het woord is geweest.
Voor wie geïnteresseerd is in de verschillen waarin mannen en vrouwen hun (lichaams)taal bewust of onbewust inzetten bij de communicatie tussen de sexen, klik hier.

Goedgelovigheid in de kwaadwilligheid van onbekenden

Sinds het bestaan van Internet is een bepaald fenomeen sterker aan de oppervlakte getreden dan vroeger en dat is het breed uitmeten van complottheorieën. Hele volksstammen willen niet geloven dat Al Quaeda echt vliegtuigen heeft gekaapt om de WTC torens binnen te vliegen. Ze zijn eerder om uiteenlopende redenen geneigd te geloven dat het allemaal een truc is van de Amerikaanse geheime dienst. 30 jaar geleden dachten sommigen dat de Amerikanen nooit echt op de maan waren geland en dat het allemaal een Hollywood productie was.

Wat meer steun krijgt, zijn de aanwijzingen dat mensen met voorkennis van de aanslag (en die daar op gokten) geld hebben verdiend met put-opties. Dat zijn opties die geld opleveren wanneer aandelen in waarde zakken.

Anderen denken dat vele Afrikaanse HIV geïnfecteerden op zoek zijn naar maagden omdat zij denken aldus aan AIDS te kunnen ontsnappen.

De mailbox raakt steeds voller met oproepen om petitie te ondertekenen om dit kwaad te stoppen en mensen zijn bereid om hun naam onderaan de mail te plaatsen en door te sturen aan hun kennissenkring. Salonactivisme van goedgelovige burgers.

Internet zou Internet niet zijn als niet iemand op een rijtje had gezet welke emailacties betrouwbaar zijn en waarom mogelijk niet. Dit met het oog op het voorkomen van nodeloze Spam. Zij hebben een duidelijke naam gekozen: “break-the-chain”.

Klik hier voor meer informatie over twijfelachtige e-mailacties.

Leven na de dood als positief concept

De mens behoort de weinige diersoorten die zich volledig bewust zijn van de eigen sterfelijkheid. Mensen hebben op allerlei manieren geprobeerd om met dit besef in het reine te komen. Zo stellen seculiere humanisten soms dat het maar goed ook is dat er een dood bestaat, omdat die het leven (als contrasterende grootheid) volgens hen waardevoller zou maken. Anderen vinden dat mensen door hun besef van de dood in staat zijn tot grote heldendaden, door wat wel 'doodsverachting' wordt genoemd. Weer anderen stellen dat je de dood kunt overwinnen door nageslacht te verwekken en op te voeden of door geesteskinderen in de vorm van een intellectuele of culturele erfenis na te laten.
Toch zijn de meeste mensen op aarde ervan overtuigd dat er een individueel leven na de dood bestaat. Ze beschouwen dit doorgaans als een grote troost wanneer ze geconfronteerd worden met de dood van geliefden en als een ultieme geruststelling in het geval van hun eigen dood. Leven na de dood wordt dus ervaren als een positief concept. Nu is niet iedereen het daarmee eens. De voornaamste bezwaren luiden:

- Geloven in een leven na de dood is een voorwetenschappelijke mythe. We hadden er in een grijs verleden misschien wel iets aan, maar door onze wetenschappelijke kennis over het verband tussen hersenen en geest, is het concept waardeloos geworden voor de moderne mens.
Commentaar: Dit bezwaar kan alleen gelden als je alle vormen van parapsychologisch bewijsmateriaal voor een leven na de dood negeert. Maar dat is juist rationeel gezien niet zo'n goede zaak.

- Geloven in een persoonlijk overleven na de dood is een egoïstisch concept. Dit bezwaar wordt vooral geuit door boeddhisten en mensen die de waarde van de gemeenschap boven de waarde van individuen stellen.
Commentaar: Geloven in een persoonlijk overleven na de dood is net zo egoïstisch als bijvoorbeeld het koesteren van eigenwaarde of het verlangen naar een goed aards leven: helemaal niet dus. Egoïstisch is een kwalificatie die slechts past bij houdingen of gedragingen waarbij iemand alleen maar oog heeft voor de eigen belangen en lak heeft aan de belangen van anderen. Belang hechten aan je eigen lot is dus niet egoïstisch, maar die term dient te worden voorbehouden aan uitsluitend belang hechten aan je eigen lot en niet aan dat van anderen.

- Geloven in een leven na de dood betekent dat de dood geen einde meer is. Dat ontwaardt, devalueert het leven, want leven zonder dood is minder waard dan een leven dat beëindigd kan worden door de dood.
Commentaar: De waarde van iemands leven is intrinsiek en niet afhankelijk van de vraag of het vernietigd kan worden. Bovendien heeft het leven waarde door de waarden die in dat leven verwezenlijkt worden, en er kan meer waardevols gebeuren als het leven doorgaat na de dood dan als het echt stopt. Leven na de dood biedt nieuwe mogelijkheden om het waardevolle te realiseren en is dus pure winst.

- Geloven in een leven na de dood, betekent geloven in eeuwige verveling.
Commentaar: Dit is een fantasieloze opvatting. We kunnen niet overzien wat er na de dood allemaal mogelijk is, en het getuigt niet van verbeeldingskracht om er zomaar vanuit te gaan dat het wel een saaie bende zou zijn.

Al met al denk ik dat geloven in een leven na de dood psychologisch gezond is, omdat het ons perspectief en troost biedt, en dat de vermeende verhalen over negatieve aspecten ervan ongefundeerd zijn. Er is maar een uitzondering, namelijk als het geloof in een leven na de dood inhoudt dat je verwacht in een soort hel te belanden. Gelukkig is er geen bewijsmateriaal dat doet vermoeden dat zoiets onze uiteindelijke bestemming zal zijn.

Los daarvan maken sommigen misbruik van het concept van een leven na de dood, bijvoorbeeld door mensen voor te houden dat het niet belangrijk is dat er grote verschillen in bezit bestaan, omdat de armen toch wel beloond zullen worden in de hemel, of in de vorm van de mythe dat je door een zelfmoordactie rechtstreeks in het paradijs belandt. We hebben het dan echter niet zozeer over het concept van een leven na de dood zelf, maar over een kwalijke invulling daarvan.

Titus Rivas

Doorlezen en verdieping? (klik op de labels)

#metoo (2) aandacht (12) aanwezigheid (4) achterdocht (3) ADHD (3) afhankelijkheid (4) afstand nemen (9) agnost (3) agressie (4) alcoholisme (4) alternatieve genezing (3) altruïsme (6) ambitie (3) ander (2) angst (23) angststoornis (1) apofatisch (6) authenticiteit (12) autisme (2) autonomie (4) baclofen (1) balans en evenwicht (35) begeerte (2) behoefte (5) belangen (14) belemmerende overtuigingen (6) beoordelen (5) beslissen (3) betrokkenheid (7) betrouwbaarheid (7) bewustwording (13) bewustzijn (30) bezinning (1) bindingsangst (4) bioscoopfilm (6) biseksualiteit (1) bodhisattva (2) boeddhisme (6) boek (266) borderline (2) brein (2) burn-out (3) castratieangst (1) communicatie (23) compassie (8) competentie (7) competitie (9) complottheorie (4) constructief gesprek (3) consumeren (7) coping (1) creationisme (1) creativiteit (4) crisis (7) dans (3) daten (6) demagogie (4) denken (12) denkfouten (5) deugd (8) deugdzaamheid (3) diagnose (7) dialoog (6) dieren (3) discipline (1) dooddoener (5) drama (2) drogredenen (5) drugsgebruik (6) DSM (5) dualisme (4) duurzaamheid (3) dwangstoornis (2) echt (6) eenheid (29) eenzaamheid (9) eerste indruk (1) ego (50) eigenschappen (3) eigenwaarde (4) emancipatie (9) emergentie (2) emotie (16) empathie (2) en-en (25) endogene depressie (3) energie (11) epidemie (1) ergernis (1) erkenning (6) ethiek (6) etiquette (7) euthanasie (2) evenwaardigheid (37) evolutie (21) extraversie (3) faalangst (1) fabel (1) facelift (1) filmpje (104) filosofie (16) flirten (1) fraude (10) Freud (3) functioneren (5) gebreken (1) gedrag (1) gedragsverandering (6) geduld (3) geest (4) geheugen (3) gekwetstheid (5) geld (7) gelijk hebben of gelijk krijgen (12) gelijkmoedigheid (4) geloven (17) geluk (48) genoeg (1) genot (1) Gestalt (1) Getuige (4) gevoelens (35) gezag (4) gezichtsverlies (2) gezondheid (8) gezondheidszorg (1) GGz (3) GHB (1) go with the flow (4) God (35) goedgelovigheid (5) gokken (1) grenzen (6) handleiding (1) hechting (2) hedonisme (1) heelheid (8) helderziendheid (1) hersenen (4) hier en nu (8) holisme (3) homoseksualiteit (1) hoofdzonde (3) hoogsensitiviteit (1) hufterigheid (2) hulpverlening (2) humor (16) ideaalbeeld (3) identificatie (9) identiteit (12) ik-boodschap (1) illusie (13) imago (6) individualisme (4) innerlijke vrijheid (14) integriteit (4) Intelligent Design (2) Internet (6) intuïtie (11) InZicht (13) islam (2) jaloezie (3) jeugd (1) jezelf worden en zijn (15) jongeren (3) karakter (2) katafatisch (1) kenmerken (3) kiezen (14) kind (13) kosten (1) kracht (5) Krishnamurti (2) kuddegedrag (2) kwakzalverij (2) kwaliteit (17) kwetsbaarheid (8) leegte (12) leiderschap (5) leugens (12) levensfase (3) levenskunst (5) levensstijl (1) levensvragen (3) levensweg (3) licht (3) liefde (105) liefdesverdriet (5) lijden (2) loslaten (20) lust (4) macht (27) machtsstrijd (5) magisch denken (6) man-vrouw verschillen (19) mannelijkheid (10) mannen (5) media (12) meditatie (15) memen (2) metafoor (2) metafysica (4) mildheid (1) milieu (1) mindfulness (3) misbruik (4) mobiel (1) model (1) moraliseren (4) motto (1) multitasken (1) mushotoku (2) mystiek (5) nabijheid (1) narcisme (5) natuur (3) negatieve (15) neti neti (4) neuroticisme (1) niet doen (25) NLP (1) non-duaal bewustzijn (3) non-dualiteit (37) occupybeweging (2) omdenken (6) omgangsregels (3) onderwijs (2) onderzoek (12) ongelukkig zijn (3) onmacht (4) ontrouw (1) ontwikkeling (11) onverwerkt kindertrauma (2) onzichtbaar (1) oordeel (18) opvoeding (10) orgasme (3) Osho (8) ouderen (4) overbelasting (1) overgave (5) overgewicht (1) overheid (3) overvloed (7) paradox (25) Pareto principe (1) partnerkeuze (5) passie (2) pedagogie (2) penisnijd (1) perfectie (3) personeelsbeleid (2) persoonlijkheid (6) persoonlijkheidsstoornis (4) pesten (4) Peter principle (2) pijnlichaam (8) politiek (17) positieve (12) privacy (1) processie (2) projectie (10) psychiatrie (7) psychofarmaca (2) psychose (2) psychotherapie (3) puberen (3) reductionisme (1) reïncarnatie (2) relatie (24) relatievaardigheid (7) remancipatie (1) respect (26) riagg (1) rijkdom (2) rol (4) romantiek (5) ruzie (6) samensmelten (10) schaamte (2) scheiden (3) schelden (1) schizofrenie (2) schouwen (4) schrijfdrang (2) schuld (5) sedatie (1) seks (24) seksuele voorlichting (1) selectie (4) sociale druk (2) solidariteit (1) somberheid (2) soulmate (1) spiegelogie (7) spijt (3) spiritualiteit (52) sport (1) spreekwoorden (1) sprong (2) statistiek (1) status (2) sterven (7) stigma (2) stilte (12) Stockholm-syndroom (1) straling (1) strategie (2) stress (6) synchroniciteit (8) Taoïsme (17) tederheid (1) Tegenwoordigheid (2) The Secret (4) The Work (1) therapeutische gemeenschap (1) therapie (2) tijdgeest (3) toeval (4) Tolle (22) transcenderen (6) transformatie (6) transparantie (3) trend (3) tunnelvisie (1) twijfel (6) UFO (1) verandering (3) verantwoordelijkheid (14) verbinding (30) vergeten (2) verlangen (7) verlatingsangst (1) verleiding (4) verlichting (16) verliefdheid (6) verlies (2) vermaatschappelijking (1) vermijding (1) vermoeidheid (2) verslaving (12) vertrouwen (17) verveling (2) verwerking (1) vicieuze cirkel (1) voeding (4) voelen (4) volgzaamheid (2) vooroordelen (1) vragenlijst (5) vrije wil (7) vrijen (3) vrijheid (85) vrouwelijkheid (4) waarheid (31) waarneming (8) ware (12) wezen (3) wijsheden (11) wilskracht (3) woede (4) wraak (1) wu wei (17) yin en yang (4) zelfbeheersing (5) zelfbevestiging (5) zelfbewustzijn (6) zelfdoding (5) zelfkennis (17) zelfkritiek (3) zelfoverschatting (4) zelfrealisatie (10) zelfvertrouwen (5) zelfverwerkelijking (1) zelfwaardering (5) Zen (3) ziel (15) Zijn (14) zin van het leven (9) zorgvuldigheid (5)

Zoeken in dit blog