De hype om Robbert van den Broeke

RTL4 is enkele weken geleden begonnen met de serie Er is zoveel meer over het Nederlandse medium Robbert van den Broeke, gepresenteerd door Irene Moors. Qua opzet en sfeer doet het enigszins denken aan een uitzending van de Veronica-serie Het Zwarte Gat, maar dan wel een stuk minder boeiend.
Ondanks de kwaliteiten en ervaring van presentatrice Moors komt het programma rommelig en naïef over.
Het geval wil overigens dat Van den Broeke al eerder te gast was bij een andere TV-serie, het KRO-programma Wonderen Bestaan. Volgens mij een veel beter opgezet, serieuzer en vooral ook kijkersvriendelijker programma dan Er is zoveel meer, dat bovendien niet afhankelijk was van de ervaringen van slechts één persoon. Er is immers zoveel meer dan alleen Van den Broeke in de wereld van 'het paranormale'.

Er is zoveel meer creeert een hype rond Robbert van den Broeke die volgens mij de verkeerde beeldvorming rond parapsychologische verschijnselen kan versterken. Enerzijds doordat skeptici door het zwakke format van het programma al snel op details kunnen wijzen die op zijn minst verdacht zijn. Dit is dan ook prompt gebeurd: Rob Nanninga van Skepsis heeft een merkwaardige, niet-triviale overeenkomst gevonden tussen een rare uitspraak van Van den Broeke en een typefout op een site op internet. Een overeenkomst die op zijn minst doet vermoeden dat lang niet alle uitspraken van het medium werkelijk berusten op paragnostische indrukken. Nu zou je daaruit kunnen afleiden dat Van den Broeke dus ook helemaal niet begaafd is, maar de geschiedenis van de parapsychologie leert iets anders. In de loop der tijd hebben allerlei lieden die naar alle waarschijnlijkheid - blijkens gedegen experimenten - echt begaafd waren onder bepaalde omstandigheden (m.n. sociale prestatiedruk) hun toevlucht genomen tot bedrog. Natuurlijk is dat gegeven veel te complex voor de gemiddelde RTL4-kijker (net als voor veel skeptici). Tel daarbij op dat de meeste kijkers niet op de hoogte zijn van het bewijsmateriaal van de parapsychologie, en men voltrekt al snel de volgende redenering: Robbert van den Broeke maakt tenminste in bepaalde gevallen waarschijnlijk gebruik van bedrog - dus is Robbert van den Broeke alleen maar een schaamteloze bedrieger - dus zijn alle paragnosten en mediums bedriegers - dus is er juist helemaal niets 'meer'. Let wel, RTL4 treft op zichzelf geen blaam als Van den Broeke werkelijk de boel (van tijd tot tijd) bedondert, maar men had wel meer voorzorgsmaatregelen moeten treffen om dit soort rare incidenten te voorkomen.
Ook in een ander opzicht kan de serie Er is zoveel meer negatief uitpakken, namelijk doordat mensen onder invloed van de skeptische reacties juist al te gemakkelijk aan gaan nemen dat Robbert alles kan wat hij beweert te kunnen. Met andere woorden: naast tot een grotere (onterechte) skepsis tegenover het 'paranormale' kan het ook nog eens leiden tot een toename van (ongefundeerde) 'zweverigheid'.
Als Van den Broeke werkelijk begaafd is en bovendien kan aantonen dat er geen goede reden is om te geloven dat hij de boel ertussen genomen heeft, dient hij zich hoe dan ook op een serieuzere manier te gaan manifesteren.

Titus Rivas, Stichting Athanasia

Evolutie: wat kan ik geloven?

 

 

Regelmatig laait de discussie op of de evolutie een toevallig proces is of dat het gestuurd wordt door een hogere macht (Intelligent Design).
Helaas dooft de discussie meestal voortijdig omdat wetenschappers niet graag de indruk wekken dat zij het Scheppingsverhaal volmondig ondersteunen.
Dat is jammer want de gedachte onderzoeken of de evolutie doelgericht verloopt, wil nog niet zeggen dat je op zoek bent naar het bewijs van de hand van God in de natuur.
Nog steeds bestaat het idee dat er gekozen moet worden tussen evolutie (alles is geleidelijk aan, min of meer toevallig ontstaan) en schepping (alles heeft een begin en gaat terug op God).

Berger noemt dit een 'hardnekkig misverstand', meestal uitvallend ten nadele van de scheppingsgedachte, dus van het godsgeloof.
De metafysica - als universele wetenschap - biedt een weg om uit deze 'of-of-tegenstelling' te geraken. Metafysische reflectie op het scheppingsbegrip maakt duidelijk dat het op geen enkele manier wezenlijk het feitelijke 'begin' insluit; het legt alleen de band tussen al wat is en God als eerste oorzaak; het zegt niets over het 'hoe' van dat ontstaan, waarover de wetenschap het juist heeft en wil hebben. M.a.w. metafysica lost de 'of-of-tegenstelling' op, kan het 'hardnekkige misverstand' zo de wereld uit helpen.

Russell, briljant afgestudeerd in fysica en psychologie, oriënteerde zich ook grondig in filosofie, oosterse wijsheid en meditatie. Hij ging inzien dat bewustzijn, licht en 'God' wezenlijk samenhangen, ja, zelfs samenvallen. Bewustzijn, het vermogen innerlijk ervaringen op te doen, is geen product van de materie, maar grondslag van de werkelijkheid; het deed zenuwstelsel, spraak, verbaal denken en zelfbewustzijn ontstaan. De werkelijkheid is (creatie van de) geest en product van ons bewustzijn. God en het licht gaan de materiële wereld, ruimte en tijd te boven; onkenbaar in hun wezen zijn zij de bron van alles. Ook ons bewustzijn en ons zelf zijn eeuwig. God vinden wij dan ook in ons zelf. Inderdaad slaat het verhaal van Russell een brug tussen wetenschap en religie, maar voor wie God of goden als persoonlijk zien, is de brug te hoog. Voor een groeiend aantal mensen ligt dit anders. Visies als deze hebben wellicht dan ook meer toekomst dan de traditionele religies.

Onder het motto "zo boven zo onder" kun je ook het perspectief nemen op evolutie vanuit het belang van genen. Pouwel Sturink heeft hierover een boek geschreven "Aap zoekt zin".
“De natuur behoudt wat erin slaagt haar/zijn genen tijdig onder te brengen in nakomelingen en verwanten. Dit verklaart de tendens van organismen om zich te bekommeren om nageslacht en verwanten”. Het is het perspectief dat door Wilson en Dawkins werd ontwikkeld, een zienswijze “waarbij je het leven bekijkt vanuit het gezichtspunt van de genen” en dat “een enorme vooruitgang [betekent] vergeleken bij het gezichtspunt vanuit het individu”.

Uit een boekbespreking van Taede Smedes:

De evolutie heeft ervoor gezorgd dat er verschillende strategieën zijn ontstaan die individuen in staat te stellen genen zo efficiënt mogelijk door te geven. Verschillende vormen van altruïsme passeren de revue, want een van de centrale stellingen van het boek is dat samenwerking een cruciale evolutionaire strategie is. Dat betekent dat competitie weliswaar belangrijk is en blijft – competitie is de motor achter evolutie – maar dat “survival of the fittest” niet zozeer te maken met het recht van de fysiek sterkste, maar met het handhaven in en aanpassen aan verschillende contexten (zodat genen zo lang mogelijk in staat worden gesteld om zich te reproduceren). En altruïsme en samenwerking (en dus cultuur) zorgen voor een dergelijk bijzonder flexibel aanpassingsvermogen.Meer over metafysica lezen? Klik hier.Jezelf spiegelen in anderen

In de Volkskrant van de vrijdag en zaterdag voor Kerstmis 2005 worden 2 boeken besproken waarin een antwoord is te vinden op de vraag of de toenemende individualisering ook betekent dat de massa daarmee ook meer divers en voor de machthebbers ongrijpbaar is geworden.

Het eerste boek is Sleutelwoorden en is vertaald door Michel van Nieuwstadt.

De Volkskrant schrijft:
"Wat houdt een samenleving bijeen? Wat maakt dat een grote groep individuen met ieder hun eigen wensen, behoeften en belangen in een betrekkelijk storingsvrij systeem met zijn allen betrekkelijk gelukkig' kunnen leven? Kortom: wat is het bindmiddel van de moderne maatschappij?
De centrale stelling is dat de macht zich niet meer in haar naakte vorm toont maar indirect wordt uitgeoefend. `Ze werkt minder op de mensen en hun gedrag zelf in dan op situaties en contexten waarin mensen handelen.’
Begrippen die van oorsprong een emancipatorische lading hadden, zoals activering, creativiteit, levenslang leren, succes, verantwoordelijkheid voor jezelf, worden in de moderne samenleving gehanteerd om de burgers in het gareel te krijgen of te houden; ze worden op subtiele wijze als rationeel aanbevolen of met zachte dwang opgedrongen (de media spelen daarbij een cruciale rol)."

Het tweede boek is Kiezen voor de kudde door Menno Hurenkamp & Jan Willem Duyvendak.

Dit boek laat zien welke de bovengenoemde situaties en contexten zijn, waarin de mensen handelen.

Van de flap:

Mensen laten zich in hun gedrag vaker leiden door de groep dan alle verhalen over individualisering suggereren. Dat is te zien aan keuzes die mensen maken in het wonen, de mode, de politiek en op vele andere gebieden. Die keuzes zijn misschien minder vast bepaald door familie of kerk, maar individualistisch is het gedrag van de meeste mensen bepaald niet te noemen. Mensen blijven zoeken naar gemeenschappen waar ze zich op kunnen oriënteren. Dat zijn in de huidige tijd 'lichte' gemeenschappen die een tijdelijk karakter hebben en niet zo overheersend zijn als vroeger kerk of klasse. Sociale wetenschappers op het gebied van onder meer vrijetijdsbesteding, sport, media, mode, wonen en verkeer geven in deze bundel elk op hun eigen terrein een onderbouwing van deze gedachten.Klik hier voor boeken over jezelf worden en zijn.

Euthanasie of sedatie?

In het Betoog van de Volkskrant van 3 december schrijft Renée Braams dat het begrijpelijk is dat artsen grote weerzin hebben tegen euthanasie. Het slaapmiddel Dormicum toegediend in de laatste week voor het vermoedelijke sterven zou de artsen en de stervende van deze last verlossen.
Deze last wordt mede gevormd de plicht om actieve euthanasie te moeten melden. Palliative sedatie (het toedienen van een slaapmiddel vlak voor het sterven) hoeft niet te worden gemeld en valt dan ook niet onder het strafrecht.
Actieve euthanasie werd tot nu toe uitgevoerd met morfine. Morfine werkt weliswaar pijnstillend, maar leidt alleen bij hoge dosis tot overlijden.
In de praktijk vertrouwen stervenden te veel op actieve hulp van artsen bij hun pijnlijke levenseinde. Artsen lijken hulp toe te zeggen, maar als puntje bij paaltje komt, aarzelen ze. Met Dormicum zou deze aarzeling minder zijn.

Filosoof Ton Vink maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Hij ziet een conflict tussen het recht op zelfbeschikking en autonomie van de patiënt en die van de arts. Wanneer een stervende kunstmatig in slaap wordt gebracht in plaats dat zijn leven actief op basis van het eigen verzoek wordt beëindigd dan kan dit toch tot ernstig lijden leiden. Zou een arts dit niet hoeven te melden, dan is er ook geen toezicht of controle.

Het betoog van Ton Vink is hier te lezen. Verder een overzicht van zijn boeken over dood en (hulp bij) zelfdoding.

Een dag later reageert Hans van Dam.
Met het toepassen van terminale sedatie wordt het laatste lijden verlicht van doodzieke mensen voor wie euthanasie geen optie is, legt Hans van Dam uit.

Boeken over euthanasie vindt u hier.

Riekje Boswijk-Hummel herschrijft haar visie op machtsstrijd

Riekje Boswijk-Hummel beschrijft haar laatste inzichten over machtsstrijd bij het uitkomen van de zesde druk van Ruzie.
Ruzies zijn eigenlijk heel eenvoudig. Het komt erop neer dat de ene partij aanvalt en dat de andere zich verdedigt. Die verdediging echter, bestaat goed beschouwd ook uit een aanval, meestal een ontkenning, die weer een verdediging opwekt waarin ook weer een aanval ligt besloten enzovoort. Kortom: de een verwijt de ander en de ander beschuldigt de een en ga zo maar door.
Machtsstrijd eindigt niet. Ook als ze is gewonnen gaan het gewoon door, want niemand wil leven in een hiërarchie; niemand wil een verliezer zijn en een winnaar tegenover zich hebben. Zeker wanneer een relatie op basis van liefde of kameraadschap is gestart zal iedere poging om een hiërarchie in te voeren op weerstand wijken en die weerstand zal nooit overgaan. Ruzie maken heeft dus geen enkele zin.
Klik hier voor het volledige artikel over machtsstrijd.

Doorlezen en verdieping? (klik op de labels)

#metoo (2) aandacht (12) aanwezigheid (4) achterdocht (3) ADHD (3) afhankelijkheid (4) afstand nemen (9) agnost (3) agressie (4) alcoholisme (4) alternatieve genezing (3) altruïsme (6) ambitie (3) ander (2) angst (23) angststoornis (1) apofatisch (6) authenticiteit (12) autisme (2) autonomie (4) baclofen (1) balans en evenwicht (35) begeerte (2) behoefte (5) belangen (14) belemmerende overtuigingen (6) beoordelen (5) beslissen (3) betrokkenheid (7) betrouwbaarheid (7) bewustwording (13) bewustzijn (30) bezinning (1) bindingsangst (4) bioscoopfilm (6) biseksualiteit (1) bodhisattva (2) boeddhisme (6) boek (266) borderline (2) brein (2) burn-out (3) castratieangst (1) communicatie (23) compassie (8) competentie (7) competitie (9) complottheorie (4) constructief gesprek (3) consumeren (7) coping (1) creationisme (1) creativiteit (4) crisis (7) dans (3) daten (6) demagogie (4) denken (12) denkfouten (5) deugd (8) deugdzaamheid (3) diagnose (7) dialoog (6) dieren (3) discipline (1) dooddoener (5) drama (2) drogredenen (5) drugsgebruik (6) DSM (5) dualisme (4) duurzaamheid (3) dwangstoornis (2) echt (6) eenheid (29) eenzaamheid (9) eerste indruk (1) ego (50) eigenschappen (3) eigenwaarde (4) emancipatie (9) emergentie (2) emotie (16) empathie (2) en-en (25) endogene depressie (3) energie (11) epidemie (1) ergernis (1) erkenning (6) ethiek (6) etiquette (7) euthanasie (2) evenwaardigheid (37) evolutie (21) extraversie (3) faalangst (1) fabel (1) facelift (1) filmpje (104) filosofie (16) flirten (1) fraude (10) Freud (3) functioneren (5) gebreken (1) gedrag (1) gedragsverandering (6) geduld (3) geest (4) geheugen (3) gekwetstheid (5) geld (7) gelijk hebben of gelijk krijgen (12) gelijkmoedigheid (4) geloven (17) geluk (48) genoeg (1) genot (1) Gestalt (1) Getuige (4) gevoelens (35) gezag (4) gezichtsverlies (2) gezondheid (8) gezondheidszorg (1) GGz (3) GHB (1) go with the flow (4) God (35) goedgelovigheid (5) gokken (1) grenzen (6) handleiding (1) hechting (2) hedonisme (1) heelheid (8) helderziendheid (1) hersenen (4) hier en nu (8) holisme (3) homoseksualiteit (1) hoofdzonde (3) hoogsensitiviteit (1) hufterigheid (2) hulpverlening (2) humor (16) ideaalbeeld (3) identificatie (9) identiteit (12) ik-boodschap (1) illusie (13) imago (6) individualisme (4) innerlijke vrijheid (14) integriteit (4) Intelligent Design (2) Internet (6) intuïtie (11) InZicht (13) islam (2) jaloezie (3) jeugd (1) jezelf worden en zijn (15) jongeren (3) karakter (2) katafatisch (1) kenmerken (3) kiezen (14) kind (13) kosten (1) kracht (5) Krishnamurti (2) kuddegedrag (2) kwakzalverij (2) kwaliteit (17) kwetsbaarheid (8) leegte (12) leiderschap (5) leugens (12) levensfase (3) levenskunst (5) levensstijl (1) levensvragen (3) levensweg (3) licht (3) liefde (105) liefdesverdriet (5) lijden (2) loslaten (20) lust (4) macht (27) machtsstrijd (5) magisch denken (6) man-vrouw verschillen (19) mannelijkheid (10) mannen (5) media (12) meditatie (15) memen (2) metafoor (2) metafysica (4) mildheid (1) milieu (1) mindfulness (3) misbruik (4) mobiel (1) model (1) moraliseren (4) motto (1) multitasken (1) mushotoku (2) mystiek (5) nabijheid (1) narcisme (5) natuur (3) negatieve (15) neti neti (4) neuroticisme (1) niet doen (25) NLP (1) non-duaal bewustzijn (3) non-dualiteit (37) occupybeweging (2) omdenken (6) omgangsregels (3) onderwijs (2) onderzoek (12) ongelukkig zijn (3) onmacht (4) ontrouw (1) ontwikkeling (11) onverwerkt kindertrauma (2) onzichtbaar (1) oordeel (18) opvoeding (10) orgasme (3) Osho (8) ouderen (4) overbelasting (1) overgave (5) overgewicht (1) overheid (3) overvloed (7) paradox (25) Pareto principe (1) partnerkeuze (5) passie (2) pedagogie (2) penisnijd (1) perfectie (3) personeelsbeleid (2) persoonlijkheid (6) persoonlijkheidsstoornis (4) pesten (4) Peter principle (2) pijnlichaam (8) politiek (17) positieve (12) privacy (1) processie (2) projectie (10) psychiatrie (7) psychofarmaca (2) psychose (2) psychotherapie (3) puberen (3) reductionisme (1) reïncarnatie (2) relatie (24) relatievaardigheid (7) remancipatie (1) respect (26) riagg (1) rijkdom (2) rol (4) romantiek (5) ruzie (6) samensmelten (10) schaamte (2) scheiden (3) schelden (1) schizofrenie (2) schouwen (4) schrijfdrang (2) schuld (5) sedatie (1) seks (24) seksuele voorlichting (1) selectie (4) sociale druk (2) solidariteit (1) somberheid (2) soulmate (1) spiegelogie (7) spijt (3) spiritualiteit (52) sport (1) spreekwoorden (1) sprong (2) statistiek (1) status (2) sterven (7) stigma (2) stilte (12) Stockholm-syndroom (1) straling (1) strategie (2) stress (6) synchroniciteit (8) Taoïsme (17) tederheid (1) Tegenwoordigheid (2) The Secret (4) The Work (1) therapeutische gemeenschap (1) therapie (2) tijdgeest (3) toeval (4) Tolle (22) transcenderen (6) transformatie (6) transparantie (3) trend (3) tunnelvisie (1) twijfel (6) UFO (1) verandering (3) verantwoordelijkheid (14) verbinding (30) vergeten (2) verlangen (7) verlatingsangst (1) verleiding (4) verlichting (16) verliefdheid (6) verlies (2) vermaatschappelijking (1) vermijding (1) vermoeidheid (2) verslaving (12) vertrouwen (17) verveling (2) verwerking (1) vicieuze cirkel (1) voeding (4) voelen (4) volgzaamheid (2) vooroordelen (1) vragenlijst (5) vrije wil (7) vrijen (3) vrijheid (85) vrouwelijkheid (4) waarheid (31) waarneming (8) ware (12) wezen (3) wijsheden (11) wilskracht (3) woede (4) wraak (1) wu wei (17) yin en yang (4) zelfbeheersing (5) zelfbevestiging (5) zelfbewustzijn (6) zelfdoding (5) zelfkennis (17) zelfkritiek (3) zelfoverschatting (4) zelfrealisatie (10) zelfvertrouwen (5) zelfverwerkelijking (1) zelfwaardering (5) Zen (3) ziel (15) Zijn (14) zin van het leven (9) zorgvuldigheid (5)

Zoeken in dit blog